Hệ thống quản trị tài liệu DocPro

DocPro là một hệ thống được sử dụng để thu nhận, quản lý, lưu trữ và phân phối toàn bộ thông tin phi cấu trúc của tổ chức tới người dùng, tới các ứng dụng khác và tới các quy trình nghiệp vụ của tổ chức đó.
Lợi ích khi sử dụng DocPro
  • Quy trình hóa các thao tác quản lý và sử dụng tài liệu
  • Tập trung hóa việc quản lý thông tin
  • Cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, bảo mật
  • Tiết kiệm thời gian, chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả công việc

Nhận xét của Khách Hàng